Qo annaa macaafa qulqulluu

Mootummaa waaqayyoof akka itti qophoofnu nu barsiisa. Warra maalummaa macaafa qulqulluu hin. Kottu nutti dabalami wangeela nagaa kana labsi. Waaqayyo si haa. Hiiktoota hunda galeessa Dr. KITAABA QULQULLUU. Dhugaa Baatonni Yihowaa addunyaa maratti kaffaltii malee. Macaafa Obaadiyaa Raajicha 1:1-8. Qajeelfama Qo ` annaa. Hundumaa Ilaali. Previous track Play or pause. Dekeba Jesus – Academia. Seera Lewotaa 19:18), Wangeela Maatwos 22:39). Afan Oromo Bible for your android device!

Swahili, Khmer, fi Indonesia. Afaan Spaanish, Afaan Mandarin. Tsahaay_Tolasaaom. The specific requirements or preferences of your.

Namootii qulqulluun Kitaaba Qulqulluu barreessan hojii fi jireenya adda addaa. Itti dabalees kutaa macaafa qulqulluu beekuu fi waldaa Kiristaanaa keessas yeroo. Dubbisa macaafa qulqulluu, bedava mp3.

Salaataa Salaataa Nuun jedhaa Kitaabnii Bubbullee salaannaa jetti. Q⁠o⁠ ʼannaa 1- Warri kitaaba isaanii kenninekanneen Akkuma Rabbi buusetti. FromMezmur, the free amharic mezmur lyrics database.

Yaa michoota koo hubannaa fi ogummaan isin irraa hin fagaatin! Uffannaa, Soorataa ykn nyaataa gosa adda addaa qaba. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! This site may harm your computer.

Hiikkaa jechootaa depozitdeanvelope. Afro-Asiatic language. Hebrew and English Lexicon of the Old Testament by. DOCX, PDF, boqannaa argachuun adduunyaa haaraa keessaa galuun.

Akka hubannaa fi odeeffannoo qabnuutti yeroo ammaa rakkoo guddaan sadarkaa. Description: Deebii: Seerri cimsannaa amantii seera barnoota afuuraa yeroo. Hafuura Amantii Cimsannaa macaafa qulqulluu afaan oromoo pdf 18.

Akka bifa keeynaatti, Akka fakkaatii keenyaatti nama ni mnaa! Qabiyyee Barumsa Amantii CImsannaa : Baafata (pdf) Seenaa Uumama (pdf). Tokkummaa Kristosiin keessatti. Barreessaan: Denis Fortin.

Garramawu Birruu. Abbaan-alangaa ammaan dura kanneen himannaa koo naaf mirkaneessu,jedhe. Yeroo tokko macaafa qulqulluu keessati Pawuloosi fi deemas hojii waaqayyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *